Statut

Załącznik
do uchwały Nr 127/XIV/20
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 30 września 2020 r.

STATUT
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu, zwany dalej „GOKiB”, działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy statut.

W skład GOKiB wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Siemyślu.

§ 2. Organizatorem GOKiB jest Gmina Siemyśl – zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3. GOKiB jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 4. Siedzibą GOKiB jest budynek znajdujący się w Siemyślu przy ul. Szkolnej 21.

§5. GOKiB działa na obszarze Gminy Siemyśl oraz może również prowadzić działalność na terenie całej Polski, a także poza jej granicami.

§6. 1. GOKiB prowadzi swoją działalność w szczególności w swojej siedzibie oraz w świetlicach, klubach i salach wiejskich na terenie Gminy Siemyśl.

Działalność biblioteczna GOKiB prowadzona jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemyślu oraz 3 jej filiach znajdujących się w miejscowościach: Byszewo, Charzyno i Trzynik.

§7. GOKiB używa  pieczęci  podłużnej zawierającej nazwę instytucji w pełnym  brzmieniu  oraz adres jego siedziby.

Rozdział 2
Cele i przedmiot działalności

§8. Podstawowym celem działalności GOKiB jest realizacja zadań własnych Organizatora w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz organizacji i zapewnieniu dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej oraz zaspokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych, jak również prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej dla mieszkańców Gminy Siemyśl.

§9. Do szczegółowego zakresu działania GOKiB należy:

1) w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury:

a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców Gminy Siemyśl w zakresie uczestnictwa w kulturze,

b) tworzenie warunków do prowadzenia amatorskiego ruchu artystycznego,

c) kultywowanie tradycji folklorystycznych oraz rozwijanie rękodzieła ludowego i artystycznego,

d) organizowanie i wspieranie imprez kulturalno-edukacyjnych oraz rekreacyjno-rozrywkowych,

e) organizowanie i prowadzenie: spektakli teatralnych, koncertów, pokazów, wykładów, odczytów, sympozjów, konferencji, seminariów, klubów hobbystycznych, kursów tańca, warsztatów muzycznych, kół zainteresowań, kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów artystycznych, imprez rozrywkowych, plenerowych, kiermaszów, targów, festynów, turniejów, przeglądów, konkursów,

f) promocja i organizacja wolontariatu,

g) podejmowanie innych działań z zakresu działalności kulturalnej wynikających z potrzeb środowiska lokalnego lub zleconych przez Organizatora;

2) w zakresie zaspokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych oraz organizacji i zapewnieniu dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury:

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych,

b) obsługa użytkowników, a przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,

c) organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu dorobku nauki i kultury polskiej i światowej, książki i czytelnictwa,

d) organizowanie przeglądów i konkursów poetyckich,

e) podejmowanie innych zadań dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych użytkowników.

§10. GOKiB współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami, organizacjami, szkołami oraz innymi podmiotami w zakresie rozwoju czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.

§11. GOKiB swoje zadania realizuje w oparciu o samodzielnie opracowywany roczny program działalności.

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja

§12. 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością GOKiB sprawuje Wójt Gminy Siemyśl.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu i jej filii sprawuje Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie.

§13. 1. GOKiB zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.

Dyrektora powołuje    i odwołuje       Wójt    Gminy Siemyśl w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§14. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością GOKiB;

2) dokonywanie w imieniu GOKiB czynności prawnych, w tym składanie oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych;

3) zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej;

4) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mieniem GOKiB;

5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników GOKiB oraz dokonywanie wobec nich czynności z zakresu prawa pracy;

6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń dotyczących  funkcjonowania GOKiB;

7) ustalanie rocznego programu działalności oraz rocznego planu finansowego GOKiB;

8) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności GOKiB;

9) występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielanie dotacji na realizację bieżących zadań własnych.

§15. Organizację wewnętrzną GOKiB określa regulamin organizacyjny GOKiB nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii podmiotów określonych przepisami prawa.

§16. GOKiB realizuje swoją działalność      przy     użyciu majątku przekazanego przez Organizatora.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§17. 1. GOKiB jest instytucją prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach dotyczących samorządowych instytucji kultury.

GOKiB prowadzi samodzielnie  gospodarkę  finansową    w ramach posiadanych środków, w sposób celowy i oszczędny, kierując się zasadami ich efektywnego wykorzystania.

Źródłem finansowania GOKiB jest corocznie otrzymywana dotacja podmiotowa z budżetu Organizatora na działalność, w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

Źródłem finansowania  GOKiB są  też  dotacje  celowe   z budżetu Organizatora przeznaczone na zakup środków trwałych oraz realizację innych potrzeb instytucji, które są zgodne z niniejszym Statutem.

GOKiB może ponadto uzyskiwać środki z:

1) dotacji z budżetu państwa;

2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku;

3) spadków, zapisów, darowizn od osób fizycznych i prawnych, funduszy i instytucji finansowych krajowych i zagranicznych;

4) opłat pobieranych przez GOKiB.

§18. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§19. 1. Działalność GOKiB jest ogólnie dostępna i bezpłatna z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Dyrektor może w drodze zarządzenia  określić opłaty za zadania realizowane przez GOKiB,  przy czym środki z tych opłat przeznacza się w całości na cele statutowe i koszty bieżącej działalności.

Dyrektor może w drodze zarządzenia określić opłaty w ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zarządzenie Dyrektora dotyczące opłat, o których mowa w ust. 2 i 3, może również określać zasady zwolnień z opłat w szczególnych przypadkach.

§20. Dyrektor corocznie,  w terminie  do  31 marca,  przedkłada  Radzie  Gminy  Siemyśl  sprawozdanie  z działalności GOKiB w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonaniu zadań, o których mowa w § 9, w szczególności    o zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§21. 1. GOKiB może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach, przy czym dochód z działalności gospodarczej GOKiB przeznacza się w całości na cele statutowe i pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, nie może kolidować z realizacją zadań statutowych GOKiB.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§23. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy w Siemyśl w trybie właściwym dla jego nadania.

Zapowiedzi wydarzeń

Licznik odwiedzin

0 0 9 2 7 1
Skip to content