Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

WSTĘP DEKLARACJI

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu, adres strony: https://gokib.siemysl.pl/

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-30

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. z późń. zm.) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • niektóre materiały multimedialne nie mają napisów,
 • część grafik, fotografii oraz galerii zamieszczonych na stronie nie posiada w pełni dokładnych opisów,
 • niektóre artykuły zapisane są w formacie, które mogą nie być prawidłowo odczytywane przez programy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

UŁATWIENIA NA STORNIE INTERNETOWEJ

 • Możliwość zwiększenia bądź pomniejszenia tekstu,
 • Włączenie skali szarości,
 • Ustawienie wysokiego lub negatywnego kontrastu,
 • Jasne tło,
 • Opcja włączenia czytelnej czcionki,
 • Możliwość włączenia opcji z podświetleniem linków znajdujących się na stronie,
 • Czytelna czcionka.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 

Oświadczenie sporządzono dnia : 2024-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki , np. do wyszukiwania haseł na stronie można użyć skrótu  „ Ctrl + F”

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Osobą kontaktową jest Dominika Stafińska, adres e-mail: sekretariat@gokib.siemysl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 35 88 018 bądź osobiście, adres siedziby: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu, ul. Szkolna 21, 78-123 Siemyśl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakieś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • Dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • Wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępniana w formie alternatywnej informacji niedostępnej,
 • Sposób kontaktu.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądnie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA W GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W SIEMYŚLU

 

 

 

 • Biblioteka usytuowana jest w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu na poziomie 1+, ul. Szkolna 21, 78-123 Siemyśl
 • Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście do budynku,
 • Brak oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SIEMYŚLU FILIA NR 1 W CHARZYNIE

 

 

 

 • Biblioteka usytuowana jest w szkole podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie, ul. Wojska Polskiego 11, 78-122 Charzyno
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych znajduję się od frontu budynku szkoły,
 • Wejście nie ma progów,
 • Brak oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Pomieszczenie nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

 

 

 

DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SIEMYŚLU FILIA NR 2 W TRZYNIKU

 

 

 • Budynek znajduje się pod adresem Trzynik 19, 78-123 Siemyśl,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście posiada progi,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

 

DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SIEMYŚLU FILIA NR 3 W BYSZEWIE

 

 

 • Biblioteka usytuowana jest w Sali Wiejskiej w Byszewie ,
 • Wejście główne, znajdujące się od strony ulicy, nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wejście boczne, znajdujące się z tyłu budynku jest zamknięte dla czytelników.

 

 • Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście posiada progi,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA W SALI WIEJSKIEJ W BIAŁOKURACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Budynek znajduje się pod adresem Białokury 11, 78-123 Siemyśl,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście posiada progi,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA W SALI WIEJSKIEJ W CHARZYNIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Budynek znajduje się pod adresem ul. Polna 1, 78-122 Charzyno,
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od frontu budynku jest z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście posiada progi,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

 

 

DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA W SALI WIEJSKIEJ W NIEMIERZU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Budynek znajduje się pod adresem Niemierze 20, 78-123 Siemyśl,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście posiada progi,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

 

 

 

 

DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA W SALI WIEJSKIEJ W NIEŻYNIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Budynek znajduje się pod adresem Nieżyn 10, 78-123 Siemyśl,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście posiada progi,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

 

 

 

 

 

DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA W SALI WIEJSKIEJ

W ŚWIECIU KOŁOBRZESKIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Budynek znajduje się pod adresem Świecie Kołobrzeskie 18, 78-123 Siemyśl,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście nie posiada progów,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

 

 

 

 

 

DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA W SALI WIEJSKIEJ W UNIERADZU

 

 • Budynek znajduje się pod adresem Unieradz 4, 78-123 Siemyśl,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście posiada progi,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA W GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W SIEMYŚLU

 

 • Biblioteka usytuowana jest w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu na poziomie 1+,
 • Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście do budynku,
 • Brak oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SIEMYŚLU FILIA NR 1 W CHARZYNIE

 

 

 • Biblioteka usytuowana jest w szkole podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie,
 •  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych znajduję się od frontu budynku szkoły,
 • Wejście nie ma progów,
 • Brak oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SIEMYŚLU FILIA NR 2 W TRZYNIKU

 • Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście posiada progi,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SIEMYŚLU FILIA NR 3 W BYSZEWIE

 • Biblioteka usytuowana jest w Sali Wiejskiej w Byszewie ,
 • Wejście główne, znajdujące się od strony ulicy, nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wejście boczne, znajdujące się z tyłu budynku jest zamknięte dla czytelników.
 •  Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście posiada progi,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA W SALI WIEJSKIEJ W BIAŁOKURACH

 

 • Budynek znajduje się pod adresem Białokury 11, 78-123 Siemyśl,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście posiada progi,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA W SALI WIEJSKIEJ W CHARZYNIE

 • Budynek znajduje się pod adresem ul. Polna 1, 78-122 Charzyno,
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od frontu budynku jest z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście posiada progi,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA W SALI WIEJSKIEJ W NIEMIERZU

 • Budynek znajduje się pod adresem Niemierze 20, 78-123 Siemyśl,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście posiada progi,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA W SALI WIEJSKIEJ W NIEŻYNIE

 • Budynek znajduje się pod adresem Nieżyn 10, 78-123 Siemyśl,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście posiada progi,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA W SALI WIEJSKIEJ W ŚWIECIU KOŁOBRZESKIM

 • Budynek znajduje się pod adresem Świecie Kołobrzeskie 18, 78-123 Siemyśl,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście nie posiada progów,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA W SALI WIEJSKIEJ W UNIERADZU

 

 • Budynek znajduje się pod adresem Unieradz 4, 78-123 Siemyśl,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście posiada progi,
 • Brak parkingu,
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Zapowiedzi wydarzeń

Licznik odwiedzin

0 0 8 3 3 9
Skip to content