Oferty wynajmu

 

               

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI, WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I BIBLIOTECE W SIEMYŚLU

1.Definicje

 1. Wynajmujący – Gminny Ośrodek Kultury I Biblioteka W Siemyślu zwany dalej GOKIB.
 2. Najemca– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada za organizację Wydarzenia.
 1. Lokal – należy przez to rozumieć salę szkoleniowo–konferencyjną lub inne pomieszczenie wraz ze znajdującym się w niej sprzętem i wyposażeniem;
 1. Wydarzenie – szkolenie, konferencja lub inna impreza organizowana przez Najemcę.
 2. Umowa najmu – oznacza umowę cywilno-prawną zawartą pomiędzy GOKIB i Najemcą, której przedmiotem jest najem powierzchni lub wyposażenia i sprzętu na potrzeby zorganizowania Wydarzenia.2.Zasady ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania lokali, wyposażenia i sprzętu, do których tytuł prawny posiada Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu.
 1. Najemcy nie wolno dokonać zmian przeznaczenia lokalu, wyposażenia i sprzętu ani oddawać lokalu, wyposażenia i sprzętu w wynajem lub do bezpłatnego użytkowania podmiotom trzecim.
 1. Wydarzenia w lokalach mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia.
 1. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych Najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w lokalu przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji Najemca powinien zawiadomić o tym fakcie osobę odpowiedzialną za lokal.
 1. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu wynajmowanego lokalu można korzystać tylko na terenie lokalu i za zgodą Wynajmującego.
 1. Poza terenem lokalu można korzystać ze sprzętu i wyposażenia pod warunkiem zawarcia odrębnej umowy wynajmu sprzętu.
 1. Najemca opuszczając lokal po zakończeniu Wydarzenia, zobowiązany jest sprawdzić stan lokalu i wyposażenia wraz z osobą odpowiedzialną za lokal.
 1. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia i sprzętu powstałych w okresie wynajmu lokalu, wyposażenia i sprzętu.


3.Lokale GOKIB

Niniejszy Regulamin dotyczy następujących lokali:

 • w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu, przy ul. Szkolnej 21 w Siemyślu;
 • w sali wiejskiej w Charzynie, ul. Polna 1 w Charzynie;
 • w sali wiejskiej w Byszewie, Byszewo 10
 • w sali wiejskiej w Trzyniku, Trzynik 19,
 • w sali wiejskiej w Świeciu Kołobrzeskim, Świecie Kołobrzeskie 10;
 • w sali wiejskiej w Nieżynie, Nieżyn 10.
 • w sali wiejskiej w Niemierzu, Niemierze 20.


4.Rezerwacje

 

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 14 dni przed terminem wynajmu lokalu lub wyposażenia i sprzętu poprzez złożenie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, na adres e-mail: sekretariat@gokib.siemysl.pl lub dyrektor@gokib.siemysl.pl.
 2. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez GOKIB drogą mailową na adres wskazany w formularzu, w przeciągu 5 dni od daty zgłoszenia rezerwacji.
 3. Ostatecznej rezerwacji należy dokonać osobiście w budynku GOKIB, ul. Szkolna 21 w Siemyślu poprzez  podpisanie umowy na wynajem lokalu lub wyposażenia i sprzętu dostępnej w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu na co najmniej 7 dni przed terminem wynajmu lokalu.
 4. Brak podpisania umowy w tym terminie jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji.
 5. O pierwszeństwie wynajmu lokalu lub wyposażenia i sprzętu w danym dniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Najemca otrzymuje dostęp do lokalu z wyposażeniem lub wyposażenia i sprzętu na 2 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia lub w innym terminie uzgodnionym z Dyrektorem GOKIB.
 7. Dyrektor GOKIB nie udziela zgody na wynajem lokalu lub wyposażenia i sprzętu jeśli koliduje on z realizacją zadań statutowych GOKIB.
  5.
  Płatności
 1. Ostateczną kwotę wynajmu lokalu lub wyposażenia i sprzętu ustala się w oparciu o Cennik wynajmu lokali i wyposażenia i sprzętu w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Płatność za wynajem lokali lub wyposażenia i sprzętu dokonywana jest na rachunek bankowy podany w Umowie na co najmniej 2 dni przed terminem organizowanego wydarzenia. Dokonanie zapłaty jest warunkiem udostępnienia lokalu lub wyposażenia lub sprzętu.
 3. Faktura VAT z tytułu najmu lokalu lub wyposażenia i sprzętu będzie wystawiona na podstawie Umowy po dokonaniu wpłaty należności.
 4. W przypadku przedłużenia wynajmu lokalu, za każdy dodatkowy dzień wynajmu doliczona zostanie dodatkowa kwota, zgodnie z cennikiem wynajmu lokali.
 5. GOKIB nie udziela zgody na przedłużenia wynajmu lokalu lub wyposażenia i sprzętu w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie.
 6. Dyrektor GOKIB, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo ustalić indywidualne stawki za wynajem lokali, wyposażenia i sprzętu lub zwolnić z nich całkowicie.6.Obowiązki Najemcy
 1. Najemca, osoba prowadząca Wydarzenie oraz jego uczestnicy zobowiązani są do:
 • przestrzegania zakazu palenia w lokalu będącą przedmiotem wynajmu,
 • przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian,
 • dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych im przez Wynajmującego,
 • korzystania z lokali i wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
 • pozostawienia lokalu oraz terenu wokół budynku w takim stanie, w jakim został przekazany,
 • zapewnienie dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez uczestników Wydarzenia w lokalu w trakcie trwania Wydarzenia.

2.W wypadku nie wywiązania się Najemcy z obowiązków wymienionych w ust. 1, GOKIB przysługuje prawo obciążenia Najemcy wszystkimi dodatkowymi kosztami, które w związku z tym poniesie.

 1. Ponadto Najemca zobowiązany jest do przekazania GOKIB danych kontaktowych podmiotów świadczących usługi dodatkowe dla danego Wydarzenia.

4.Najemca oraz uczestnicy Wydarzenia w razie zaistniałych zakłóceń zwyczajowo przyjętej ciszy nocnej, ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie z Kodeksu wykroczeń.

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność cywilną za wyposażenie znajdujące się w lokalu oddanym w najem oraz bezpieczeństwo osób przebywających w lokalu oraz wokół terenu wynajmowanego lokalu.
 2. Na wniosek Dyrektora GOKIB, Najemca jest zobligowany do przedłożenia Wynajmującemu polisy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne następstwa i szkody związane z wynajmem lokali wraz z terenem wokół budynku.7.Przepisy końcowe

1.Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Najemca nieprzestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez GOKIB oraz osoby trzecie. Nieprzestrzeganie powyższego Regulaminu będzie skutkować, zakazem wynajmu Wynajmującym nie stosującym się do zapisów Regulaminu.

2.W przypadku okoliczności od niego niezależnych GOKIB zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu lokalu.

PLIKI DO POBRANIA

CENNIK WYNAJMU SAL

NAZWA LOKALU POMIESZCZENIA ILOŚĆ DOSTĘPNYCH MIEJSC  

KOSZT WYNAJMU
(cena za dzień)*

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu Sala nr 1 do 40 osób 500,00 zł
Sala nr 2 do 120 osób  

do 5 h  – 500,00 zł

powyżej 5 h – 1200,00 zł
Sala Wiejska w Charzynie Sala nr 1 do 70 osób 500,00 zł
Sala Wiejska w Byszewie Sala
(z kuchnią)
do 40 osób  

500,00 zł

Sala
(ze sceną)
do 60 osób  

500,00 zł

Sala Wiejska w Trzyniku Sala nr 1 do 40 osób 500,00 zł
Sala nr 2 do 20 osób 250,00 zł
Sala wiejska w Świeciu Kołobrzeskim Sala nr 1 do 80 osób  

500,00 zł

Sala wiejska w Nieżynie Sala nr 1 do 50 osób  

500,00 zł

Sala wiejska w Niemierzu Sala nr 1 do 60 osób  

500,00 zł

*szczegóły ustalane w indywidualnej umowie

CENNIK WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

CENNIK WPOŻYCZANIA SPRZĘTU Z GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W SIEMYŚLU

Lp. Nazwa  sprzętu Cena wynajmu
1.        Stół 10 zł./szt.
2.        Krzesło 5 zł./szt.
3. Warnik 30 zł./szt.
4. Głośnik przenośny z mikrofonem 50  zł./szt.

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa naczynia Cena wynajmu
1.        Talerze głębokie 1,00 zł./szt.
2.        Talerze płytkie 1,00 zł./szt.
3.        Talerze deserowe 1,00 zł./szt.
4.        Łyżka 1,00 zł./szt.
5.        Widelec 1,00 zł./szt.
6.        Nóż 1,00 zł./szt.
7.        Łyżeczka 0,50 zł./szt.
8.        Szklanki /literatki 1,00 zł./szt.
9.    Filiżanki ze spodkiem 1,50zł./szt.
10.    Dzbanek 3,00 zł./szt.
11.    Waza z chochlą 5,00 zł./szt.
12.    Bulionówki 1,00 zł./szt.
13.    Półmisek biały 4,00 zł./szt.
14. Misa biała 4,00 zł./ szt.
15.    Serwetniki 1,00 zł./szt.
16.    Termos kawa/herbata 10,00 zł./szt.
17. Dzbanki do kawy/herbaty 5,00 zł./szt.
18.    Cukierniczki 2,00 zł./szt.
19.    Taca srebrna 5,00 zł./szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń

Licznik odwiedzin

0 0 9 2 7 1
Skip to content